Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se vzájemnou obchodní spoluprací.

I.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v souvislosti s plněním smlouvy je Nakladatelství Regia s.r.o., IČO: 01638998, se sídlem Gagarinova 1082/31, 165 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209557 (dále jen „správce“).

 2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete se na nás obrátit na následujících kontaktech:

- tel.: 777 107 527

- e-mail: info@nregia.cz 

II.

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

 1. Osobní údaje zákazníků a smluvních partnerů, získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme především pro účely plnění smlouvy v souvislosti se svou podnikatelskou činností a plnění souvisejících právních povinností.

 2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

  1. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

  2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

  3. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČO; jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

  2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu, fakturace);

  4. Údaje související s realizací obchodní spolupráce.

 1. Osobní údaje specifikované v ustanovení odst. 3. písm. a. - d. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení plnění předmětné smlouvy z naší strany. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Archivační lhůty vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 2. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

III.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1. V souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (tedy právo získat od nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, pak i právo získat od nás kopii zpracovávaných osobních údajů a stanovené informace o jejich zpracování – čl. 15 Nařízení); právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů (pro případ, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávali v nepřesné či neúplné podobě – čl. 16 Nařízení); právo na výmaz Vašich osobních údajů (pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, nebo pokud byly zpracovány protiprávně a v dalších případech taxativně vypočtených v čl. 17 Nařízení); právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů (a to v případech taxativně uvedených v čl. 18 Nařízení); právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci (za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení) a právo podat stížnost u dozorového úřadu,kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s Nařízením (čl. 77 Nařízení). Tato svá práva, s výjimkou posledně uvedeného, můžete uplatnit u správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku I. výše.

 2. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít.

Nakladatelství Regia s.r.o.